Beaches

Diveagar
Tarkarli
Shrivardhan
Velneshwar
Bordi Dahanu
Ganpatipule
Harnai-Murud
Tarkarli 1
Guhagar
Shiroda Beach
Kihim Beach
Vengurla Beach
Harihareshwar Beach
Velas Beach